Εγγραφη μελους

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος/α μέλος είναι να έχει την ιδιότητα του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα Κυπριακού Πανεπιστημίου ή να είναι Κύπριος Υποψήφιος Διδάκτορας που να φοιτά στην αλλοδαπή.

Μετά την εγγραφή κάθε μέλος  δύναται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) και στις Συνελεύσεις των Παραρτηµάτων (Σ.Π.) και αποκτά το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα διοικητικά όργανα. Παράλληλα, μπορεί να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, να λαμβάνει μέρος στις ειδικές επιτροπές που ορίζονται από τη Γ.Σ. και να εκπροσωπεί το  Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ. έπειτα από απόφαση του ∆.Σ. σε επιστηµονικές εκδηλώσεις ή κοινωνικά γεγονότα.

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να εγγραφείτε ως μέλος στο Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ. Δε χρειάζεται να συμπληρώσετε δεύτερη φορά τα στοιχεία σας στα δεξιά, προκειμένου να λαμβάνετε το Newsletter σε ηλεκτρονική μορφή και ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ., καθώς αυτά θα σας αποστέλλονται αυτόματα μετά την εγγραφή σας ως μέλος.

* υποχρεωτικό